قطعات شاتکریت که بیشتر در دستگاه های ملات پاش و شاتکریت استفاده می شوند در ایران خیلی کم بوده و تولید آن ها صرفا به عهده چند شرکت می باشد که ما نیز یک از شرکت ها هستیم که توان رقابتی با شرکت های مشابه خارجی را داریم.