نوشته‌ها

تزریق بتن

ترک های موجود در بتن با توجه به اهمیت سازه و علل وقوع آن ها علل های متفاوتی دارد.

فروش ست تزریق بتن، تزریق دوغاب سیمان نو و کارکرده همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش

اجرای انواع پاشش دوغاب با کادری مجرب همراه با دستگاه

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی، رزین پلیمری با فشار به داخل ترک بتن هدایت میشود. ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی روشی کاملأ مهندسی و نوین میباشد که در این بخش سعی در معرفی و آموزش آن خواهیم داشت.

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی، ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺣﺮارﺗﯽ ، ﻧﺸﺴﺖ نامتقارن، تکانه های وارده به سازه بتنی، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺼﺎﻻت و درز ﻫﺎ، ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ، ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ در ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻣﯿم، ﺗﺮزﯾﻖ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر به داﺧﻞ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درواقع تأثیر تزریق رزین اپوکسی به داخل ترک باعث ایجاد یک پیوند پلیمری بسیار قوی بین دو جداره شده و ضعف بوجود آمده بدلیل ترک خوردگی عملأ بهبود می یابد. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ، دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک در بتن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻗﺪامات ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺮک با متد تزریق اپوکسی، ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بررسی روشهای تزریق:

روش های تزریق رزین تحت فشارکلا به دو نوع میباشد :

الف) تزریق اپوکسی از سطح

ب) تزریق اپوکسی در عمق

در هر دوی این روش ها ماده چسباننده پلیمری را با فشار بالا به داخل ترک بتن هدایت میکنند. اما موقعیت قرار گیری ترک ها و عمق و ضخامت آنها عامل اصلی در تعیین نوع تزریق میباشد.